Obecnie bardzo modne stało się samodzielne diagnozowanie dziecka. Nie umie ładnie pisać? Na pewno ma dysgrafię. Nie zna zasad ortografii? To dysortografia. Kłopoty z matematyką? To dyskalkulia…. Niegrzeczne dziecko? O, to już na pewno ADHD.

Czym jest ADHD?

ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zaburzenia uwagi połączone z nadruchliwością i nadpobudliwością. Jednak zdiagnozowanie ADHD wcale nie jest takie proste.

Diagnozując dziecko bierze się pod uwagę jego zachowanie już od najwcześniejszych lat. Powinny być powtarzalne i nieprzemijające, a także nie poddające się różnym wychowawczym zabiegom. Dodatkowo podczas diagnozy przeprowadza się diagnostykę rodziny i osób z najbliższego otoczenia dziecka. Wówczas osoby te wypełniając specjalnie do tego celu stworzone arkusze obserwacji pozwalają specjalistom na wstępne poznanie zachowania dziecka. Jednak, aby w pełni zrozumieć sytuację życiową oprócz wywiadu oraz wypełnienia specjalnie do tego celu stworzonych arkuszy obserwacji zaleca się również wykonanie badań lekarskich po to, by można było wykluczyć inne zaburzenia.

Należy również pamiętać, że ADHD jednoznacznie kojarzące się z dzieckiem nadmiernie ruchliwym oraz nie potrafiącym skupić uwagi na dłuższy czas, może przybierać inne formy. Zdarzają się dzieci z ADHD potocznie określane jako „bujające w obłokach”.

Przyczyny ADHD

Niestety nie da się jednoznacznie określić przyczyn występowania ADHD. Prawdopodobnie może być to związane z zaburzonymi procesami przemiany materii w mózgu. Nie jest to jednak jednoznacznie zbadane i opisane.

Leczenie ADHD

Istnieje kilka sposobów leczenia ADHD, są to różnego rodzaju terapie, treningi, a także podawanie środków farmakologicznych. Jeśli masz dziecko ze zdiagnozowanym ADHD masz możliwość korzystania z różnego rodzaju poradni edukacyjnych i wychowawczych. Weź również pod uwagę, że leczenie ADHD i praca z takim dzieckiem to nie jest kwestia kilku tygodni. Najczęściej jest to długotrwała praca mająca na celu nauczenie dziecka określonych zachowań, sposobów panowania nad zachowaniem i pomocy mu w adaptacji.

Niniejszy artykuł nie jest narzędziem do diagnozowania dziecka oraz nie wyczerpuje w pełni tematu ADHD.

Źródło: „Trudności z koncentracją uwagi”, Helmut Weyhreter, [Wydawnictwo Lekarskie PZWL], Warszawa 2004