Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Najwyższy czas, abyś zaplanowała swój urlop. Jeśli nie wiesz ile przysługuje Ci urlopu, kiedy powinnaś zaplanować urlop i na jak długi urlop możesz się wybrać przeczytaj poniższy tekst.

Po pierwsze – wymiar urlopu

Wymiar urlopu wynosi odpowiednio 20 lub 26 dni w zależności od okresu Twojego zatrudnienia:

 • do 10 lat przysługuje Ci 20 dni urlopu,
 • powyżej 10 lat przysługuje Ci 26 dni urlopu.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar Twojego urlopu wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, okres nauki oraz inne okresy jak np. okres pobierania zasiłku lub stypendium, które ewentualnie pobierałaś jako osoba bezrobotna.

Okres nauki, który wlicza się do okresu zatrudnienia liczy się następująco:

3 lata – zasadnicza szkoła zawodowa lub inna równorzędna szkole zawodowej,
5 lat – średnia szkoła zawodowa, w tym również dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,
4 lata – średnia szkoła ogólnokształcąca,
6 lata – szkoła policealna,
8 lat – szkoła wyższa (bez względu na tytuł).

WAŻNE!

 • Okres nauki nie podlega zsumowaniu. W stażu uwzględnia się tylko jeden, najkorzystniejszy dla Ciebie okres.
 • Fakt ukończenia szkoły powinnaś potwierdzić świadectwem lub dyplomem.
 • Jeśli pobierałaś naukę w czasie trwania zatrudnienia do okresu pracy, od którego zależy wymiar Twojego urlopu wlicza się bądź okres zatrudniania, bądź okres nauki – w zależności co jest dla Ciebie bardziej korzystniejsze.

Po drugie – zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Urlop zostanie Ci udzielony w te dni, które są wolne od pracy, w wymiarze godzinowym. Przy udzielaniu urlopu 1 dzień odpowiada 8 godzinom pracy.

Jeśli pracujesz w systemie równoważnym i Twój dzień pracy wynosi 12 godzin wówczas z wymiaru urlopu zostanie Ci odjęte 1,5 dnia.

Jeśli zatrudniłaś się po raz pierwszy w dniu 01 marca 2014r., a Twój wymiar urlopu wynosi 20 dni to prawo do urlopu nabywasz dopiero po przepracowanym miesiącu tj. 31 marca, 30 kwietnia, 31 maja itd. W wymiarze 1/12 tj. 20:12 = 1,66 dnia za każdy przepracowany miesiąc (brak jest tutaj podstaw do zaokrąglania urlopu w górę).

Jeśli w danym roku kalendarzowym zmieniłaś pracodawcę, wówczas urlop naliczany jest proporcjonalnie np. U pierwszego pracodawcy pracowałaś od 01.01.2014r. do 31.03.2014r, a Twój wymiar urlopu to 26 dni więc za ten okres przysługuje Ci 7 dni urlopu. U drugiego pracodawcy pracowałaś od 01.06.2014 r do 31.12.2014r więc za ten okres przysługuje Ci 16 dni urlopu.

Liczy się to następująco:

U pierwszego pracodawcy:
26 (wymiar urlopu):12 miesięcy = 2,166
2,166 x 3 miesiące = 6,5, w zaokrągleniu 7 dni urlopu

U drugiego pracodawcy:
26 (wymiar urlopu):12 miesięcy = 2,166
2,166 x 7 miesięcy = 15,16 w zaokrągleniu 16 dni urlopu

WAŻNE!

 • Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia urlopu.
 • Jeśli w ciągu roku kalendarzowego zmieniłaś pracodawcę, a okres zatrudnienia wyniesie pełen rok kalendarzowy wówczas wykorzystać możesz maksymalnie 20 lub 26 dni urlopu (w zależności od wymiaru urlopu jaki Ci przysługuje).
 • Jeśli u jednego pracodawcy wykorzystałaś więcej urlopu aniżeli Ci przysługiwało (np. pracowałaś pół roku i wykorzystałaś 20 dni urlopu) to u kolejnego pracodawcy (o ile okres zatrudnienia wynosi również pół roku) możesz wykorzystać jedynie pozostałą część urlopu (6 dni), przy założeniu, że wymiar Twojego urlopu wynosi 26 dni.

Po trzecie – termin wykorzystania urlopu

Pracodawca jest zobowiązany udzielić Ci urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskałaś do niego prawo.

Urlop na Twój wniosek może zostać podzielony na części, jednak przynajmniej jedna z tych części nie powinna być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlop powinien być Ci udzielony w oparciu o plan urlopów. Jeśli jednak w Twojej firmie nie ma planu urlopów wówczas urlop powinien być ustalony w porozumieniu z Tobą.

Urlop niewykorzystany w danym roku staje się urlopem zaległym i pracodawca powinien Ci udzielić tego urlopu nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że najpóźniej zaległy urlop możesz rozpocząć w dniu 30 września.

WAŻNE!

 • Jeśli nie wykorzystasz urlopu do 30 września następnego roku kalendarzowego nie oznacza, że urlop Ci przepada.
 • Przedawnienie urlopu następuje dopiero po upływie 3 lat od dnia, w którym stało się to wymagane.
 • Jeśli nie możesz wziąć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych jak np. choroba wówczas Twój pracodawca zobowiązany jest przesunąć Twój urlop na termin późniejszy.

Po czwarte – odwołanie pracownika z urlopu

Twój pracodawca ma prawo odwołać Cię z urlopu tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko wówczas, gdy Twojej obecność w pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili pójścia na urlop. Jeśli pracodawca podejmie decyzję, że konieczny jest Twój powrót z urlopu wówczas ma obowiązek pokryć koszty, które poniosłaś w związku z odwołaniem Ciebie urlopu jak np. opłata za pobyt w ośrodku wczasowym czy koszty przejazdu z miejsca wypoczynku do pracy. Wszystkie koszty powinny zostać przez Ciebie udokumentowane.

WAŻNE!

 • Nie możesz zrzec się prawa do urlopu!
 • Jeśli nie uzgodnisz urlopu z pracodawcą wówczas może wysłać Cię na zaległy urlop nawet wtedy, jeśli nie wyrażasz na to zgody.

Źródło: Informator Prawo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, stan prawy 1 października 2013r.