Rozwód to rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Oprócz unieważnienia małżeństwa lub owdowienia – jest jednaą z trzech możliwości zakończenia małżeństwa.

Rodzaje rozwodów:

Rozwód z orzekaniem o winie – kończy małżeństwo na żądanie jednego z małżonków, w takim przypadku sąd może zasądzić alimenty na koszt małżonka poszkodowanego.

Rozwód bez orzekania o winie, inaczej mówiąc za porozumieniem stron – w tym przypadku małżonkowi nie ustalają winy, rozstają się polubownie, ale nie mają możliwości uzyskania alimentów w razie pogorszenia swojej sytuacji materialnej.

Przesłanki rozwodu

Orzeczenie rozwodu jest możliwe tylko podczas przeprowadzania procesu sądowego. Koniecznością jest wykazanie, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały i całkowity, zarówno jeśli chodzi o uczucia jak i o sprawy materialne.

Należy jednak pamiętać, że sąd nie orzeknie rozwodu jeśli w jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych dzieci. Dodatkowo, jeśli sprawę o rozwód założy winny rozpadu małżeńskiego, sąd również może oddalić wniosek. Dość istotną kwestią jest brak orzeczenia o rozwodzie jeśli narusza on zasady współżycia społecznego, czyli na przykład nie zostanie on przeprowadzony jeżeli jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, jeśli małżonkowie chcą się rozejść ze względu na podeszły wiek, a także z powodu szykanowania, nienawiści i chęci zemsty.

Przebieg procesu rozwodowego

Rozwód polega na przeprowadzeniu procesu, na którym sąd przesłuchuje małżonków. Może zakończyć się na jednej rozprawie, ale może być ich kilka. Sąd może poprosić o przesłuchanie świadków, dołączenie dokumentów czy opinii biegłych. Sprawa rozwodowa kończy się wyrokiem, pamiętaj jednak, że w świetle prawa kanonicznego wciąż jesteś w związku małżeńskim i nie możesz ponownie wziąć ślubu kościelnego.

Sąd na rozprawie rozwodowej orzeka również w innych kwestiach, takich jak:

  • alimenty na drugiego małżonka (tylko w przypadku orzekania o winie),
  • ustanowienia władzy rodzicielskiej oraz alimentów na dzieci,
  • ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • podziału majątku lub sposobów korzystania ze wspólnego majątku, jeśli przeprowadzenie takiego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Koszty związane z rozwodem

W Polsce jest to koszt w wysokości 600 zł za samo orzeczenie rozwodu. Jeśli w grę wchodzi ustalenie podziału majątku – kwota ta wynosi 1000 zł. Pamiętaj, aby od razu na pozew rozwodowy nakleić znaczki opłaty sądowej – przyspieszy to znacznie sprawę.