Zdarzyło Ci się chodź raz odnieść wrażenie, że jedni pomimo tego, że przykładają się do pracy mniej sumiennie to i tak są lepiej traktowani przez pracodawcę od innych? Jeśli tak, to przeczytaj poniższy tekst, aby dowiedzieć się czy przypadkiem nie padłaś ofiarą dyskryminacji.

Kogo i w jakim zakresie obejmuje zasada równego traktowania?

Zasada równego traktowania oznacza niedyskryminowanie pracownika przez pracodawcę. Zasada równego traktowania obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie w następującym zakresie:

 • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • warunków zatrudnienia,
 • awansowania,
 • dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Powody z jakich pracodawca nie ma prawa Cię dyskryminować:

 • płci (w tym molestowanie seksualne),
 • wieku,
 • niepełnosprawności,
 • rasy,
 • religii,
 • narodowości,
 • przekonań politycznych,
 • przynależności związkowej,
 • pochodzenia etnicznego,
 • wyznania,
 • orientacji seksualnej,
 • ze względu na zatrudnienie na czas określony, nieokreślony albo w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Rodzaje dyskryminacji pracownika:

Dyskryminacja bezpośrednia – jest wtedy, gdy pracownik z jednej lub kilku wymienionych wyżej przyczyn jest lub mógł być traktowany mniej korzystnie niż pozostali pracownicy np. odmówiono pracownikowi awansu ze względu na przekroczenie określonego wieku lub dlatego, że jest osobą niepełnosprawną.

dyskryminacja pośrednia – jest wtedy, gdy na skutek podjętego działania, postanowienia lub zastosowanego kryterium wystąpiła lub mogła wystąpić niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn uznanych za dyskryminacyjne np. ograniczenie dostępu do szkolenia dla pracowników, którzy nie osiągnęli określonego stażu pracy w sytuacji gdy pracownikami tymi były w większości kobiety.

Przejawy dyskryminacji to również:

 • działania polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • działania polegające na nakazaniu naruszenia zasad równego traktowania innej osobie,
 • niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzające lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

Skutki naruszania zasady równego traktowania:

 • odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
 • niekorzystne ukształtowanie się wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia,
 • pominięcie przy awansie lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
 • pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach – chyba, że pracodawca udowodni, iż kierował się obiektywnymi przesłankami.

Źródło: Informator Prawo Pracy, Katarzyna Pietruszyńska, stan prawny 1 października 2013r.