Uwaga, uwaga! Ogłaszamy polowanie na dziecięce uśmiechy! Wystarczy, że podpatrzycie swoje pociechy w czasie zabawy i pstrykniecie fotkę roześmianej buzi. Może to być fotka pozowana, z ukrycia, z zaskoczenia – ważne, żeby wiernie odzwierciedlała szampańską zabawę Waszego dziecka.  Udanych łowów!

Laureaci konkursu:

1 magdalenaz

1 fantaghiro

2 stella37


 

ulotka usmiech

Regulamin konkursu pod nazwą „Polowanie na Uśmiech”

§1

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki konkursu pod nazwą „Polowanie na Uśmiech” rozgrywanego na portalu kobietawielepiej.pl oraz na jego fanpage’u Facebook (https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej) zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Organizatorem konkursu jest „NAN Group Sylwia Woś Malissa”, ul. Powstańców Warszawy 69, 83-000 Pruszcz Gdański, wydawca portalu internetowego www.kobietawielepiej.pl (zwany dalej „Organizatorem”)
3. Nagrodami w konkursie są:
– Kupon rabatowy na zakupy w sklepach Troll, Top Secret, Drywall

– Zestaw kosmetyków Mustela, w tym Zestaw Małego Odkrywcy
4. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu, jest następujący: usmiech@kobietawielepiej.pl
5. Konkurs rozpoczyna się we wtorek 19 kwietnia 2016 roku, a kończy się we wtorek 3 maja 2016rr., w chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń z odpowiedziami, tj. o godz. 23:59. O tym, kto zwyciężył, portal Kobietawielepiej.pl poinformuje na swojej stronie głównej oraz na fanpage’u Facebook (https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej) w środę 4 maja 2016 r.
6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

§2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem postanowień ust. 4., na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody lub nagród. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać uczestnika do złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Organizator może również postawić wymóg obecności zwycięzcy lub uczestnika Konkursu pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne podmioty.

§3

Zasady Konkursu

1. Konkurs prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami zapisu § 1. ust. 6. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń nastąpi rozstrzygnięcie. O tym, kto zwyciężył, portal Kobietawielepiej.pl poinformuje na swojej stronie głównej oraz na fanpage’u Facebook (https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej) w środę 4 maja 2016r.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie w okresie trwania konkursu – na adres usmiech@kobietawielepiej.pl zdjęcia wpisującego się w tematykę konkursu. W konkursie mogą brać udział wyłącznie zdjęcia wykonane przez Uczestników, a ich przesłanie będzie równoznaczne z poświadczeniem posiadania praw autorskich i zgodą na publikację na stronie Organizatora, zgodnie z regulaminem konkursu.
3. Zwycięzca Konkursu zostanie wybrany na drodze wewnętrznego głosowania, po zweryfikowaniu kompletności zgłoszenia i jego poprawności. Ocenie podlega merytoryczna poprawność przesłanej odpowiedzi oraz jej zgodność z tematyką zagadnienia.

§4

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie są 2 identyczne zestawy nagród, opisane w §1 pkt 3. niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu, który zwycięży zgodnie z § 3 zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych osobowych (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania oraz numer telefonu)

§5

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów regulaminu w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.
2. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz w Internecie na stronie www.kobietawielepiej.pl
4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zasad Konkursu określonych w regulaminie. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu Konkursu w sposób określony w ust. 5.
5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii) doręczenia nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (v) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo udzielania na łamach portalu KobietaWieLepiej.pl, fanpage’u Organizatora (https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej) oraz za pośrednictwem innych mediów, informacji dotyczących Konkursu w tym szczegółów związanych ze zgłoszeniami do Konkursu.
7. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.