Wygraj jeden z dwóch 2-osobowych voucherów na pobyt w spa – wystarczy odpowiedź na jedno proste pytanie, byś mogła wziąć udział z losowaniu jednego z dwóch dwuosobowych voucherów na pobyt w Hotelu Miłomłyn Zdrój.

 

Mamy wyniki!

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w wyniku losowania panie Karolina Pluta i Magdalena Turek zdobyły 2-osobowe vouchery na pobyt w hotelu Miłomłyn Zdrój. Gratulujemy! 🙂

 

Krok 1

Na Facebooku zostań fanką fanpage: Hotel Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitality oraz Kobieta Wie Lepiej

Krok 2

W komentarzu pod postem konkursowym bądź e-mailem na adres hotel-milomlyn@kobietawielepiej.pl prześlij odpowiedź na pytanie konkursowe:

Ile razy na 8-dniowych wczasach odchudzających w Hotelu Miłomłyn Zdrój odbywają się zajęcia aqua aerobic? (podpowiedzi szukaj na www.milomlynzdroj.pl)

Krok 3

 9 stycznia 2015 roku wejdź na www.KobietaWieLepiej.pl i sprawdź, czy wygrałaś!

konkurs hotel milomlyn zdroj ulotka glowna 1

Regulamin konkursu pod nazwą „Witalny pobyt dla zdrowia i uśmiechu”

§1
Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki konkursu pod nazwą „Witalny pobyt dla zdrowia i uśmiechu” rozgrywanego na portalu kobietawielepiej.pl oraz na jego fanpage’u Facebook (https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej) zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

2. Organizatorem konkursu jest „NAN Group Sylwia Woś Malissa”, ul. Powstańców Warszawy 69, 83-000 Pruszcz Gdański, wydawca portalu internetowego www.kobietawielepiej.pl (zwany dalej „Organizatorem”)

3. Fundatorem nagród w konkursie jest „Hotel Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitality”, 14-140 Miłomłyn, ul Ostródzka 2b; tel: +89 642-33-00 fax: +89 642-33-25; www.milomlynzdroj.pl

4. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji konkursu, jest następujący: milomlyn-zdroj@kobietawielepiej.pl

6. Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 8 grudnia 2014 roku, a kończy się w czwartek 8 stycznia 2015 r., w chwili zakończenia przyjmowania zgłoszeń z odpowiedziami, tj. o godz. 23:59. O tym, kto zwyciężył, portal Kobietawielepiej.pl poinformuje na swojej stronie głównej oraz na fanpage’u Facebook (https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej) w piątek 9 stycznia 2015 r.

7. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

§2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu z zastrzeżeniem postanowień ust. 4., na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca użytkownikiem sieci społecznościowej Facebook. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody lub nagród. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w regulaminie. W tym celu Organizator może wezwać uczestnika do złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.

4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na inne podmioty.

§3
Zasady Konkursu

1. Konkurs prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami zapisu § 1. ust. 6. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń nastąpi rozstrzygnięcie. O tym, kto zwyciężył, portal Kobietawielepiej.pl poinformuje na swojej stronie głównej oraz na fanpage’u Facebook (https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej) w piątek 9 stycznia 2014 r.

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie w okresie od dnia 5 grudnia 2014 r. do dnia 8 stycznia 2015r. (do godziny 23:59) – na adres milomlyn-zdroj@kobietawielepiej.pl bądź w odpowiedzi na Wpis Konkursowy na fanpage’u Organizatora odpowiedzi na pytanie: „Ile razy na 8 – dniowych wczasach odchudzających w Hotelu Miłomłyn Zdój odbywają się zajęcia aqua aerobic?”.

3. Warunkiem dodatkowym wzięcia udziału w losowaniu Nagród jest kliknięcie „Lubię to” na fanpage’u Fundatora Nagród (https://www.facebook.com/Hotel.Milomlyn.Zdroj.Medical.SpaVitality) oraz kliknięcie „Lubię to” na fanpage’u Organizatora (https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej).

7. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni na drodze losowania, po zweryfikowaniu kompletności zgłoszenia i jego poprawności.

8. W przypadku niemożności potwierdzenia Zgłoszenia (ustawienia prywatności ukrywające widoczność polubionych stron), Zgłoszenie zostaje uznane za nieważne.

§4
Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są dwa dwuosobowe Vouchery na pobyt w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitality, 14-140 Miłomłyn, ul Ostródzka 2b, tel: 89 642-33-27, fax: 89 642-33-25, www.milomlynzdroj.pl . Voucher uprawnia do następujących świadczeń:
Dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych.
Wyżywienie w restauracji witalnej (2 x śniadanie, 2 x kolacja)
Masaż aromatyczno-relaksacyjny całego ciała dla dwóch osób.
Masaż twarzy dla dwóch osób
Aqua aerobic
Wstęp do strefy Aqua Masuria (basen, sauny, jacuzzi)
Korzystanie z sali fitness i bilardowej.

Voucher zachowuje ważność do 31.05.2015 roku,z wyłączeniem świąt i długich weekendów. Warunkiem skorzystania z VOUCHERA jest wcześniejsza rezerwacja terminu. VOUCHER nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. VOUCHER należy okazać i pozostawić w recepcji hotelu.

2. Uczestnik Konkursu, który zwycięży zgodnie z § 3 zobowiązany jest do podania Organizatorowi danych osobowych (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania)

§5
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prooblemy leżące po stronie platformy społecznościowej Facebook (https://www.facebook.com), a w szczególności za przerwy w jego dostępności, blokady kont Uczestników, niemożność opublikowania komentarza bądź kliknięcia „Lubię to” na fanpage’u Organizatora i/lub Fundatora Nagród. Zgłoszenia do Konkursu niespełniające wymogów regulaminu w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu.

2. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

3. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz w Internecie na stronie www.kobietawielepiej.pl

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zasad Konkursu określonych w regulaminie. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą ogłaszane poprzez udostępnienie zmienionego regulaminu Konkursu w sposób określony w ust. 5.

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii) doręczenia nagród, (iv) zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (v) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. W trakcie trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo udzielania na łamach portalu KobietaWieLepiej.pl, fanpage’u Organizatora (https://www.facebook.com/KobietaWieLepiej) oraz za pośrednictwem innych mediów, informacji dotyczących Konkursu w tym szczegółów związanych ze zgłoszeniami do Konkursu.

7. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Organizatora.